Sàn giao dịch BDS
NHA TRANG REAL
0935 45 31 08
Đăng ký nhận chương trình bán hàng

I- Biểu mẫu nhà đất: 

1- Tờ khai lệ phí trước bạ>>Tải về

2- Tờ khai tiền sử dụng đất>>Tải về

3- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân>>Tải về

4- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất>>Tải về

5- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ>>Tải về

6- Hợp đồng cho tặng QSDĐ>>Tải về

7- Hợp đồng cho tặng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất>>Tải về

8- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư>>Tải về

9- Phiếu yêu cầu công chứng>>Tải về

10- Đơn xin cấp GCN QSDĐ>>Tải về

11- Tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân>>Tải về

12- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân>>Tải về

II- Văn bản pháp lý

1- Luật 34.2009.QH12 Nhà ở>>Tải về

2- Quyết định 21.2010 tách thửa>>Tải về

3- Nghị định 71.2010 Luật nhà ở>>Tải về

4- Nghị định 120.2010 Nợ tiền sử dụng đất>>Tải về

5- Nghị định 121.2010 Thu tiền thuê đất>>Tải về

6- Quyết định 2483.QĐ.UBND (VLAP)>>Tải về

7- Thông tư 113.2011 Sửa đổi khấu trừ và thuế thu nhập cá nhân>>Tải về

8- Thông tư 120.2011 Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp>>Tải về

9- Thông tư 93.2011 Thu tiền sử dụng đất>>Tải về

10- Quyết định  07.2012 Hệ số đất phi nông nghiệp>>Tải về

11- Quyết định 18.2012 UBND chứng thực Hợp đồng>>Tải về

12- Quyết định 22.2012 QĐ UBND thu hồi - giao đất>>Tải về

13- Quyết định 45.2012 Giá đất thị thường>>Tải về

14- Quyết định 41.2012 Giá đất 2013>>Tải về

III- Danh bạ nhà đất

1- Địa chỉ và điện thoại các UBND Xã- Phường>>Tải về

2- UBND thành phố Nha Trang>>Tải về

3- Văn phòng đăng ký QSDĐ TP. Nha Trang>>Tải về